Šilumos ūkis – informacijos skelbimas apie valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį, kitas išmokas

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad energetikos įmonės, kurios vykdo licencijuojamą veiklą arba kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, viešai skelbia įmonių valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.

Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto valstybinės kainų ir energetikos komisijos „toliau – Komisijos) 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 „Dėl viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 6 punkte numatyta, kad asmenys, kurie vykdo licencijuojamą veiklą arba kurių teikiamų paslaugų kainos yra reguliuojamos valstybės, aiškiai, prieinamai, detaliai ir viešai skelbia valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas (priedus, priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir kita) šio Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka. Informacija apie darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas turi būti atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatyta, kad bendrovės valdymo organus sudaro vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas, ir, jeigu sudaromas, kolegialus valdymo organas – valdyba.

Apibendrinant, tai kas išdėstyta aukščiau, ūkio subjektų struktūrinių padalinių vadovai ir kiti vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai (išskyrus bendrovės vadovą) neturi būti laikomi valdymo organų nariais, todėl ūkio subjektų skelbiamas vadovaujančių darbuotojų, administracijos darbuotojų ar pan. vidutinis darbo užmokestis, manytina, kad nepatenka po Įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje ir Aprašo 6 punkte numatytų reikalavimų.

Ūkio subjektai privalo aiškiai, prieinamai, detaliai ir viešai skelbti valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas net ir tuo atveju, kai tik vienas ūkio subjekto valdymo organų narys gauna minėtas išmokas.

informacijos šaltinis : VERT