Pagrindinę informaciją dėl sutarčių įsipareigojimo vykdymo pasikeitus aplinkybėms ir Force majeure aplinkybių

Pareiga informuoti kitą sutarties šalį. Jei Jūsų verslas susidūrė su sunkumais dėl karo Ukrainoje ir negalite tinkamai vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, visų pirma, svarbu bendradarbiauti ir kuo skubiau informuoti kitą sutarties šalį apie atsiradusias aplinkybes.

Sutarčių vykdymas. Įmonės, negalinčios vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų pagal sudarytas sutartis turi teisiniais būdais spręsti tolimesnį sutarčių vykdymą arba jų nutraukimą. Force majeure aplinkybės savaime nenutraukia Jūsų įsipareigojimų. Sutarčių teisėje vyrauja kertinis privatinės teisės principas – sutarčių reikia laikytis. Galimos kelios išimtys pagal Civilinį kodeksą:

Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms (CK 6.204)

Pagal civilinio kodekso 6.204 str. nuostatas, sutarties šalis, susidūrusi su aplinkybėmis, dėl kurių jai tampa iš esmės sudėtingiau įvykdyti sutartinius įsipareigojimus negu kitai šaliai, turi teisę prašyti pakeisti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų sąlygas.

Aplinkybės, dėl kurių vienai šaliai tampa sudėtingiau įvykdyti savo įsipareigojimus, turi atitikti šias sąlygas:

  1. Tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo.
  2. Tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti.
  3. Tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti.
  4. Nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.
  • Nenugalima jėga (force majeure) (CK 6.212)

Pagal civilinio kodekso 6.212 str. nuostatas:

  1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
  2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.
  3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
  4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

Force Majeure pažymos

Nėra būtina gauti Force majeure pažymą atsiradus šioms aplinkybėms. Pažyma yra tik vienas iš įrodymų. Force majeure aplinkybes patvirtinančias pažymas (jei jų prireiktų įrodant sutarties šaliai Force Majeure aplinkybes) išduodamos išanalizavus konkretų atvejį. Pažymos išduodamos toje šalyje, kur tos aplinkybės atsirado ir egzistavo.

Force majeure aplinkybes Ukrainos Respublikoje turėtų išduoti Ukrainos prekybos, pramonės rūmai (deja, bet dėl karo veiksmų susisiekti gali būti sudėtinga) toms sutartims, kurių veiklos zona apima Ukrainos teritoriją. Daugiau informacijos: https://ucci.org.ua/en/services/zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin

Force majeure aplinkybes patvirtinančias pažymas Lietuvoje išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, jei tos aplinkybės atsirado ir egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje. Daugiau informacijos apie Force majeure pažymas Lietuvoje:  https://chamber.lt/paslaugos/force-majeure-pazymos/