Įšorinės reklamos reikalavimai

Jei vykdote veiklą ir siekiate būti patrauklus ir matomi visuomenėje, tai išorinė reklama yra pirmas žingsnis Jūsų žinomumo link.

Svarbu nepamiršti, kad išorinės reklamos turi savo reikalavimus, o juos nustato LR Reklamos įstatymas bei LR Ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintos Išorinės reklamos įrengimo taisyklės.

Kas yra išorinė reklama?

Tai reklama – kaip, kad: stendai, skydai, stulpai, vitrinos, pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan. visumoje t.y., apibrėžiama, kaip išorinės vizualinės pateikimo priemonės, skirtos reklamai ne patalpoje.

Įmonės ar fiziniai asmenys, turintys verslo liudijimą ar vykdantys individualią veiklą, gali pateikti informaciją apie savo veiklą iškabose. Iškaba suprantama kaip ant ar prie reklaminės veiklos subjekto buveinės pastato arba reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos įrengiamas reklaminis įrenginys, ant kurio pateikiama informacija: reklaminės veiklos subjekto pavadinimas ir (arba) reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikomas ant reklaminės veiklos subjekto buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų pateiktas reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, jo prekybos ar paslaugų teikimo vietos arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas. Iškaboje gali būti nurodytas prekių ženklas, emblema, darbo laikas, reklaminės veiklos subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė.

Pastebėtina, jog norint įrengti išorinę reklamą, atitinkančią aukščiau minėtus apibrėžimus, būtina laikytis aukščiau paminėtų teisės aktų reikalavimų. Tai yra, jei Jūs iškaboje nurodote tik žodį – kavinė, baras, vaistinė ar pan., nenurodant tikslesnių duomenų, jums taip pat privaloma gauti leidimą tokiai iškabai.

Ko reikia išoriniai reklamai įrengti?

Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą,  kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis, taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais. Reklaminis įrenginys turi būti saugus, derėti prie kraštovaizdžio ir nekenkti aplinkai.

Svarbu atsiminti, kad norintis įrengti išorinę reklamą, turite gauti savivaldybės leidimą, t.y, asmuo leidimą išduodančiai institucijai turi pateikti paraišką (tai galima padaryti ir elektroninėmis priemonėmis), kuriame reikia nurodyti:

– juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę; jei veikla užsiima fizinis asmuo turi būti nurodomas vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris ir pan.;

– išorinės reklamos plotą;

– išorinės reklamos įrengimo adresą, vietą;

– reklamos skleidimo laikotarpį;

– informaciją apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas;

– dokumento, patvirtinančio savivaldybės institucijos  sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti  išorinę reklamą, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise, datą ir numerį;

– išorinės reklamos įrengimo projektą;

– dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių  įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų  daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

– kokiu būdu pareiškėjas norės gauti leidimą.

Kada draudžiama įrengti išorinę reklamą?

Tik tuomet, jei nėra gaunamas leidimas, jei nepavyksta gauti objekto ant kurio ketinama įrengti išorinę reklamą sutikimo, taip pat išorinę reklamą įrengti draudžiama gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams.

Pastebėtina, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą, todėl, jei planuojate įrengti išorinę reklamą, pasidomėkite, kokie yra būtent tos savivaldybės teritorijoje nustatyti rinkliavos dydžiai.

Pažymėtina, jog už išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų nesilaikymą yra numatyta administracinė atsakomybė. Pagal ATPK 2141 – bauda nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt

 

PASTABA: publikuota 2014 m. liepos mėnesį. Ši informacija yra tik informacinio pobūdžio ir betkuriuo metu gali būti nebeaktuali, todėl visuomet reikia sekti ir stebėti įstatymus ir jų aktualiją skaitytojui:

www.manoteisininkas.lt - visos teisinės paslaugos