2014 m. liepa naujovės dviratininkams – ryškiaspalvė liemenė.

2014 m. lie­pą naujovės dviratininkams – įsigaliojo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios įpa­rei­gos dvi­ra­ti­nin­kus dė­vė­ti ryškiaspelvę švie­są at­spin­din­čią  liemenę – dra­bu­žius ar­ba pri­tai­sy­ti švie­sas dvi­ra­čio prie­ky­je ir ga­le ne tik tam­siu par­os me­tu, bet ir die­ną. Tuos, ku­rie tai­syk­lių ne­si­lai­kys, ža­da baus­ti po­li­ci­ja.

Nau­ja įsta­ty­mo re­dak­ci­ja by­lo­ja, kad „va­žiuo­da­mas va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pri­va­lo dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar­ba dvi­ra­čio prie­ky­je tu­ri deg­ti bal­tos švie­sos ži­bin­tas, o ga­le – rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas”. Anks­čiau tai bu­vo pri­va­lo­ma tik tam­siu par­os me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui.

Po­li­ci­ja ža­da bausti, įspėjimas netaikomas.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­ja įspė­ja, kad Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­du­siems dvi­ra­ti­nin­kams įspė­ji­mai ne­nu­ma­to­mi. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais bu­vo nu­baus­ta be­veik tūks­tan­tis dvi­ra­ti­nin­kų, ne­dė­vin­čių švie­są at­spin­din­čių dra­bu­žių ar­ba ne­nau­do­jan­čių ži­bin­tų tam­siu par­os me­tu ar esant blo­gam ma­to­mu­mui. Pa­gal iki šiol ga­lio­ju­sias Ke­lių eis­mo tai­syk­les to­kie pa­žei­dė­jai ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka bau­džia­mi bau­da nuo 80 iki 140 li­tų. Nuo­bau­da šal­mų ne­dė­vin­tiems ne­pil­na­me­čiams sie­kia nuo 20 iki 40 li­tų.

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt