Socialinio draudimo naujienos

Priimant darbuotoją į darbą ar jį atleidžiant, asmens valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas nėra būtinas.

Primename, kad asmenį įdarbinus draudėjas už jį pildo 1-SD pranešimą, o atleidžiant – 2-SD pranešimą.

Tai numato nuo 2014 m. gegužės 1 d. dienos įsigaliojusios Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=480490 ). Nuo šios dienos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai nėra išduodami.

Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, pildant pranešimus „Sodrai“ pakanka nurodyti asmens kodą.

Jeigu darbuotojas neturi asmens kodo, pranešimą pildančiam draudėjui pakanka nurodyti jo socialinio draudimo numerį.

Jeigu apdraustasis neturi ir šio numerio, draudėjas turėtų nuskanuotą ir elektroniniu parašu pasirašytą asmens dokumentą išsiųsti Fondo valdybos teritoriniam skyriui.

Tai galima padaryti prisijungus prie EDAS, pasirinkus „Papildomos informacijos teikimas“, „Įkelti papildomą informaciją“ ir „Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas“.

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt

www.manoteisininkas.lt - visos teisinės paslaugos