Neblaivus darbuotojas darbo vietoje

Neblaivus darbuotojas darbo vietoje.

Ką daryti, kuomet darbuotojas neblaivus darbo vietoje?

Neblaivumas darbe – viena iš didžiausių grėsmių įvykti nelaimingiems atsitikimams darbo vietoje. Neblaivaus darbuotojo reakcija sulėtėja, tai reiškia, kad neblaivaus darbuotojo elgesys dažnai būna neadekvatus, jis nesugeba operatyviai įvertinti situacijų, krenta pastarojo darbo našumas,  be viso to, gali sukelti pavojų savo ir kitų gyvybei.
Svarstote kokių veiksmų imtis, jei darbuotojas darbo vietoje neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių preparatų?
Vienareikšmiškai, nušalinti tokį asmenį nuo darbo ir tą dieną (pamainą) nemokėti jam darbo užmokesčio.
Nušalinimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi būti nedelsiant grąžintas į ankstesnįjį darbą, jei dėl nušalinimo neatsirado pagrindas nutraukti darbo sutarties.
Požymiai apie tai, kad darbuotojas galimai neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių preparatų.
Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus – iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena ir pan.
Darbuotojui nušalinti nuo darbo dėl neblaivumo būtinos aplinkybės: darbuotojas buvo neblaivus darbo, pamainos metu darbo vietoje ar darbovietės teritorijoje, kurioje privalo atlikti darbines pareigas, ir darbo metu (kai privalo atlikti darbines pareigas arba privalo laikytis darbovietėje nustatytos tvarkos); apsvaigimo nesukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai arba kitas darbo aplinkos veiksnių, nepriklausančių nuo darbuotojo valios, poveikis.
Visuomet rekomenduojame naudoti technines priemones.
Naudokite technines priemones (alkotesterį) neblaivumui nustatyti. Alkotesterį galima naudoti, kai tai įrašyta įmonės kolektyvinėje sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse, ar su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje. Jeigu tokio susitarimo nėra, techninės priemonės gali būti naudojamos tik darbuotojui sutikus.
Pastaba: atminkite, neužtenka vien turėti alkotesterį, bet pastarąjį reikia ir sukalibruoti t.y., atlikti nuolatinę patikrą.
Kaip dokumentuotai įforminti darbuotojo nušalinimą?
Esant pagrįstam įtarimui, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, reikia nedelsiant surašyti nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktą (toliau – Nušalinimo aktas).
Nušalinimo akto surašymas.
Nušalinimo aktą rekomenduojama surašyti ir pasirašyti įmonės, įstaigos vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės darbuotojams.
Nušalinimo akte turėtų būti rašoma.
Pagrindas (pavyzdžiui, tarnybinis pranešimas ar kita informacija), dėl kurio kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Požymiai, dėl kurių kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.
Nušalinimo akte taip pat rekomenduojama pažymėti:
– informaciją apie įmonės vadovo (jo įgalioto asmens) įteiktą rašytinį reikalavimą nušalinamam darbuotojui nedelsiant raštu pasiaiškinti dėl jam pateiktų įtarimų dėl jo neblaivumo;
– informacija apie darbuotojo pateiktą (nepateiktą) paaiškinimą.
Nepamirškite, kad būtina supažindinti darbuotoją su nušalinimo aktu
Nušalinamam darbuotojui susipažinus su Nušalinimo aktu, darbuotojui siūloma jame pasirašyti, nurodantapie savo sutikimą ar nesutikimą su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo.
Ką daryti, jei darbuotojas atsisako susipažinti su nušalinimo aktu, nepasirašo jo, nepateikia paaiškinimo?
Apie tai irgi reikėtų pažymėti tame pačiame nušalinimo akte.
Rekomenduojama, kad įmonės vadovas arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo nedelsdamas surašytų siuntimą dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo (toliau –Siuntimas), jį įteiktų darbuotojui ir pastarąjį pristatytų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.
Siuntimo kopiją rekomenduojama saugoti įmonėje.
Ką reikėtų rašyti siuntime?
Siuntime reikėtų rašyti:
– asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią darbuotojas siunčiamas atlikti medicininę apžiūrą, pavadinimą ir adresą;
– į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristatančio darbdavio atstovo ar kito įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas, taip pat įstaigos, kurioje darbuotojas dirba, pavadinimą, adresą ir kodą;
– siunčiamo darbuotojo vardą, pavardę ir gimimo datą;
– siuntimo priežastį;
– darbuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes);
– Siuntimo surašymo laiką;
– darbdavio įsipareigojimą dėl medicininės apžiūros išlaidų atlyginimo pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktą sąskaitą.
Ar darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą reikia pristatyti įmonės vadovo įgaliotam asmeniui ar nušalinamas darbuotojas privalo tai padaryti pats?
Praktikoje yra galimi abu būdai.
Rekomenduojama, kad nušalintą darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą su įmonės transportu lydėtų darbdavio įgaliotas asmuo, tačiau, jeigu nušalintas nuo darbo darbuotojas atsisako vykti įmonės transportu, nušalintam darbuotojui siūloma atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pačiam per 1 valandą nuo to laiko, kai buvo surašytas nušalinimo aktas, arba per laikotarpį, kurį nustato darbdavys, atsižvelgdamas į atstumą iki asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kitas svarbias aplinkybes, turinčias įtakos operatyviam medicininės apžiūros atlikimui. Rekomenduojama, kad darbuotojo atsisakymas vykti įstaigos transportu ir darbdavio sutikimas, kad darbuotojas pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, būtų patvirtinami darbuotojo ir darbdavio parašais nušalinimo akte.
Ką daryti, jei nušalinamas darbuotojas atsisako išeiti iš darbo arba vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros?
Pažymėti apie tai Nušalinimo akte ir kreiptis į įmonės vidaus saugos tarnybą (jei tokia yra), o jei tokios tarnybos nėra – kreiptis į policijos pareigūnus, neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas elgiasi agresyviai, ar ne.
Darbdavys, neturėdamas medicinos specialistų išvados, patvirtinančios darbuotojo neblaivumą, turi teisę darbuotojo neblaivumo faktą įrodinėti kitų darbuotojų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis.
Konstatuoti neblaivumo faktą galima tik tada, kai tokiai išvadai padaryti pakanka turimų įrodymų.

*Ši pateikiama informacija yra rekomendacinio pobūdžio ir negalutinė, todėl kiekvienu konkrečiu atveju siūlome kreiptis į teisininką, kuris įvertinęs situaciją rekomenduos tikslią veiksmų seką.

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt

www.manoteisininkas.lt - visos teisinės paslaugos