NAUJAUSIŲ DARBO KODEKSO PAKEITIMŲ APŽVALGA 2014-07-31

2014-05-15 Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 10 (1) straipsniu įstatymas, kuris įsigaliojo 2014-07- 01. Šiame įstatyme numatyti tokie naujausi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – kodeksas) pakeitimai:
1. Kodeksas papildomas 10 (1) str., kuriame bus nustatytos tokios darbo santykius reglamentuojančių sutarčių aiškinimo taisyklės: a) darbo sutarčių, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į darbo santykių teisinio reglamentavimo principus; b) kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai.
2. Keičiamas kodekso 71 str., kuriame numatoma, kad kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjantys organai yra taikinimo komisija, darbo arbitražas ir tarpininkas, po pakeitimų įsigaliojimo nelieka trečiųjų teismo kaip kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjančio organo.
3. Keičiama kodekso 77 str. 5 d., kurioje numatoma, kad darbdavys apie streiko pradžią turės būti įspėtas raštu ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų ne tik geležinkelių ir miesto visuomeninio transporto, civilinės aviacijos, medicinos, vandens, elektros energijos, šilumos ir dujų tiekimo, kanalizacijos, atliekų išvežimo, bet ir liftų nuolatinės priežiūros įmonėse.
4. Keičiama kodekso 78 str. 1 d., kuria išplečiamas asmenų, kuriems draudžiama skelbti streiką, sąrašas, t.y. draudžiama skelbti streiką ne tik greitosios medicinos pagalbos tarnybose dirbantiesiems, bet ir kitiems darbuotojams, kuriems teisę streikuoti riboja įstatymai. Šių darbuotojų reikalavimus sprendžia darbo arbitražas (anksčiau buvo numatyta, kad reikalavimus sprendžia Vyriausybė, pasikonsultavusi su kolektyvinio darbo ginčo šalimi).
5. Papildoma kodekso 78 str. 3 d., kurioje numatoma, kad apribojimas skelbti streiką kolektyvinės sutarties galiojimo metu netaikomas kolektyvinėje sutartyje numatytoms deryboms pasibaigus šalių nesutarimu.
6. Keičiama kodekso 80 str. 3 d., kurioje numatoma, kad kolektyvinio darbo ginčo šalims nesusitarus dėl neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti būtinų minimalių sąlygų (paslaugų), sprendimą priima darbo arbitražas (anksčiau buvo numatyta, kad tokiais atvejais sprendimą priima Vyriausybė arba savivaldybės vykdomoji institucija, pasikonsultavusi su kolektyvinio darbo ginčo šalimis).
7. Keičiama kodekso 81 str. 4 d., kurioje numatoma, kad jei kyla tiesioginė grėsmė, kad gali būti neužtikrintos neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti būtinos minimalios sąlygos (paslaugos) geležinkelių ir miesto visuomeninio transporto, civilinės aviacijos, medicinos, vandens, elektros energijos, šilumos ir dujų tiekimo, kanalizacijos, atliekų išvežimo ir liftų nuolatinės priežiūros įmonėse, ir tai gali sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir saugumui, teismas turi teisę šiose įmonėse trisdešimčiai dienų atidėti dar neprasidėjusį streiką, o prasidėjusį tokiam pat laikui sustabdyti. Ankstesnėje kodekso redakcijoje nebuvo įvardintos konkrečios įmonės, kuriose turi būti užtikrintos visuomenės poreikiams tenkinti būtinos minimalios sąlygos (paslaugos). 2014-06-05 Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 24, 99, 147, 175, 202, 212 ir 256 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Šiame įstatyme numatyti tokie naujausi kodekso pakeitimai:

1. Įsigaliojus pakeistai kodekso 24 str. 4 d. redakcijai, socialinėje partnerystėje iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms (kaip darbdaviams) atstovaus Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, o iki šiol buvo numatyta, kad minėtiems darbdaviams atstovauja šių įmonių, įstaigų, organizacijų steigėjas ar jo įgaliota institucija.

2. Keičiamas kodekso 99 str., kuriame nebelieka būtinybės darbo sutarties įregistruoti darbo sutarčių žurnale, taip pat darbdavys neprivalės pateikti darbuotojui darbo pažymėjimo, be to, darbo sutartis neturės būti privalomai sudaroma pagal pavyzdinę formą.

3. Papildomas kodekso 147 str., kuriame numatyta, kad darbuotojų dirbtas darbo laikas gali būti žymimas ne tik Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, bet ir darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę, dirbto darbo laiko trukmę poilsio ir švenčių dienomis, naktį bei nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų.

4. Keičiamas kodekso 175 str., kuriame numatyta, kad nuo 2015-12-01 nepanaudotos kasmetinės atostogos darbuotojo pageidavimu galės būti suteikiamos nukeliant atleidimo datą, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip. Iki šiol nepanaudotų atostogų suteikimas nukeliant atleidimo iš darbo datą nebuvo suvaržytas 3 darbo metų terminu.

5. Keičiamas kodekso 202 str., po kurio pakeitimų įsigaliojimo darbo santykiuose nebeliks atsiskaitymo lapelių ir darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį privalės raštu ar elektroniniu būdu darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.

6. Keičiama kodekso 212 str. 2 d., kurioje numatoma, kad jeigu darbuotojas dėl sveikatos būklės perkeliamas į kitą, mažiau apmokamą darbą, mokamas darbo užmokesčio skirtumas tarp ankstesnio vidutinio darbo užmokesčio ir gaunamo uždarbio pagal atliekamą darbą, kol bus gauta Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada dėl darbuotojo darbingumo (anksčiau – valstybinės socialinės medicininės ekspertizės komisijos išvada dėl darbuotojo darbingumo).

7. Keičiama kodekso 256 str. 1 d., po kurio pakeitimų įsigaliojimo konkrečių darbų ir pareigų, kuriems esant su darbuotojais galės būti sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąrašas turi būti nustatomas kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, ‒ darbo tvarkos taisyklėse.