KLAIDINANTI REKLAMA – JAUČIATĖS APGAUTI, AR NET PATYRĖTE NUOSTOLIUS

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis numato, kad reklama, kuri pasiekia reklamos vartotojus turi būti teisinga, išsami ir neklaidinti savo pateikimo būdu ar forma. Klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Jei paslaugos ar produkto teikėjas vartotoją „sužvejojo“ pasitelkdamas klaidinančią reklamą, tuomet vartotojas neturėtu į tai žvelgti aplaižei.
Tokiu atveju reiktu nedelsiant kreiptis į Konkurencijos tarnybą, nes įstatymų leidėjas numatė, kad tokią veiklą vykdžiusiam subjektui, bauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per vienus metus nuo reklamos skleidimo paskutinės dienos, reklamos įstatymo 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais (reklama turi būti padori ir teisinga, aiškiai atpažįstama) – nuo priežiūros institucijos sprendimo priėmimo dienos.
Už klaidinančios reklamos naudojimą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriamos baudos (Reklamos įstatymo 24 straipsnis). O tais atvejais, kai vartotojas dėl tokių subjektų reklaminės veiklos patiria žalą, tuomet įgyją teisę reikalauti nutraukit tokią reklamą ir/ar žalos atlyginimo, kreipiantis į teismą su ieškiniu, dėl savo pažeistu interesu apgynimo. (Reklamos įstatymo 28 straipsnis).