IEŠKINIO SENATIS TAIKOMA GINČAMS DĖL VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU

IEŠKINIO SENATIS TAIKOMA GINČAMS DĖL VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU

Ieškinio senatis yra laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį.

Civilinio kodekso numatytas bendras ieškinio senaties terminas yra 10 metų. Tačiau kadangi kelių transporto veiklą reguliuoja specialūs įstatymai, t. y. CMR konvencija ir Kelių transporto kodeksas, jie ir nustato ieškinio senatį, taikomą ieškiniams, kylantiems iš vežimo kelių transportu teisinių santykių.

CMR Konvencija (32 str.) numato 1 metų ieškinio senaties terminą, o tyčinių veiksmų ar veiksmų, prilyginamų tyčiniams veiksmams, atveju taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas. Pažymėtina, kad 1 metų ieškinio senaties terminas taikomas tiek ieškiniams, reiškiamiems vežėjui dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo, tiek ir vežėjo reikalavimams sumokėti jam vežimo užmokestį ir kitiems ieškiniams, taikant CMR konvenciją.

Konvencijoje nustatyto senaties termino skaičiavimas prasideda priklausomai nuo to, kokiu atveju yra reiškiamas ieškinys: krovinio dalinio praradimo, sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo atvejais ieškinio senatis pradedama skaičiuoti nuo krovinio pristatymo dienos; visiškai praradus krovinį, senaties terminas pradedamas skaičiuoti trisdešimtąją dieną praėjus sutartam pristatymo terminui, o, jeigu dėl pristatymo termino nebuvo susitarta, tai šešiasdešimtąją dieną po to, kai vežėjas priėmė krovinį; visais kitais atvejais ieškino senatis skaičiuojama praėjus trims mėnesiams po vežimo sutarties pasirašymo. Reikėtų atsiminti, kad diena, kurią prasideda senaties terminas, į jį nėra įskaitoma.

Senaties termino eiga gali būti pristabdoma pateikus rašytinę pretenziją, kurioje aiškiai nurodytas reikalavimas, žalos dydis, atsakomybės pagrindai, taip pat pridėti dokumentai, iš kurių būtų galima spręsti dėl pretenzijos pagrįstumo.

Pažymėtina, kad kilus ginčui teisme dėl ieškinio senaties sustabdymo pareiškus pretenziją, ji bus laikoma sustabdyta, tik jei pretenzija bus pateikta ieškovo. Atsakovo pretenzijos pateikimas ieškovui iki bylos nagrinėjimo teisme nestabdo ieškinio senaties eigos.

Pareiškus pretenziją ieškinio senaties eiga sustoja iki tos dienos, kai šalis gavusi pretenziją raštu atmeta ją ir grąžina prie jos pridėtus dokumentus. Jeigu dalis pretenzijos pripažįstama, tai senaties terminas atnaujinamas tik tai pretenzijos daliai, kuri yra ginčyjama. Įrodyti pretenzijos ar atsakymo į ją gavimo faktą, taip pat dokumentų grąžinimą privalo ta šalis, kuri remiasi tuo faktu. Atkreiptinas dėmesys, kad senaties terminą pristabdo tik pirmoji pretenzija, visos kitos vėlesnės pretenzijos, pateiktos tuo pačiu pagrindu, senaties eigos nepristabdo.

Kai vykdomas vidaus vežimas, t. y. tik Lietuvos teritorijoje, Kelių transporto kodeksas (56 str.) numato, kad ieškiniams, kylantiems dėl vežimo sutarties, pareikšti nustatomas 2 metų ieškinio senaties terminas. Pretenzijos pareiškimas ieškinio senaties terminą pratęsia 1 mėnesiui.

Minėtų teisės aktų nustatytus ieškinio senaties terminus ir jų skaičiavimo tvarką šalių susitarimu pakeisti draudžiama.

Ši informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir naudojama individualiems teisiniams atvejams. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@manoteisininkas.lt arba telefonu +370 68302037.