Testamentai ir turto paveldėjimas

Testamentas

Kiekvienas pilnametis – veiksnus asmuo gali sudaryti testamentą, kuriame savo laisva valia nurodo kam ir kokį savo turtą jis nori palikti po mirties.

Surašius testamentą Jūsų būsite garantuoti, kad Jūsų turimas turtas atiteks, būtent tiems asmenims, kuriems norite palikti savo turtą.

Be viso to, būtina žinoti, kad paruoštą testamentą reikia nešti pas notarą patvirtinti, po kurio patvirtinimo notaras šį testamentą ir saugo, bei užtikrina, kad po asmens mirties jis imsis vykdyti testamentą – rūpinsis, kad palikimas atitektų asmenims, kuriuos savo laisva valia pasirinko buvęs turto savininkas.

Testamentų rūšys

Asmeninis testamentas.

Tai ranka surašytas asmens testamentas, kuriame nurodytas testamentą surašiusio asmens vardas, pavardė, šio dokumento surašymo vieta, data bei galimą nurodyti laiką. Testamentas turi būti surašytas taip, kad būtu aiškiai ir nedviprasmiškai suprantama kam, kokį ir kokia apimtimi turtą palieką jo sudarytojas. Tuomet testamentas turi būti pasirašomas ir užklijuojamas į voką, kuris perduodamas saugoti notarui.

Tokio tipo testamentus teisininkai negali patikrinti ir įvertintį ar tinkamai ir kvalifikuotai yra paruoštas šis dokumentas. Todėl išlieka rizika, kad po asmens mirties testamentas gali būti pripažįstamas negaliojančiu arba ne visą jo valią bus galima įvykdyti. Siekiant išvengti tokių atvejų visuomet rekomenduojama kreiptis į teisininkus ir konsultuotis arba sudaryti oficialųjį testamentą ir jį vėliau patvirtinti pas notarą.

Oficialusis testamentas.

Oficialusis testamentas sudaromas raštu dviem egzemplioriais ir patvirtinamas notaro. Oficialiajame testamente nurodomas jo sudarytojas, išvardijamas paliekamas turtas ir jo apimtis, nurodoma paveldėtojas arba paveldėtojai, kuomet turtą paveldi keli asmenys. Toks patvirtintas testamentas registruojamas notariniame registre. Vienas egzempliorius paliekamas testamento sudarytojui, kitas paliekamas saugoti notarų biure.

Informacija apie testamentą ir jo turinį yra konfidenciali. Testamento sudarytos turi teisę bet kada keisti, papildyti ar panaikinti testamentą.

Kam paliekamas turtas

Testamentu visą arba dalį turto testamento sudarytojas gali palikti vienam ar keliems asmenims. Jie gali būti įpėdiniai pagal įstatymą, giminaičiai ar draugai. Turtą galimą palikti valstybei, savivaldybėms arba juridiniams asmenims, visuomenei naudingiems ir labdaros tikslams.

Jei kalbėtumėme apie sutuoktinius, tuomet sudarydami bendrąjį sutuoktinių testamentą, abu sutuoktiniai vienas kitą paskiria savo įpėdiniu. Tokiu atveju visą turtą paveldi pergyvenęs sutuoktinis. Tokiame testamente sutuoktiniai gali nurodyti įpėdinį, kuris paveldės turtą mirus pergyvenusiam sutuoktiniui. Mirus vienam sutuoktiniui, antrasis bendrojo sutuoktinių testamento jau nebegalės pakeisti ar panaikinti.

Svarbu nepamiršti, kad testamente galima įrašyti, kas iš galimų paveldėtojų pagal giminystės liniję negali pretenduoti į paliekamą turtą. Tokiu būdu atėmus iš galimų paveldėtojų teisę paveldėti, galima apsaugoti paveldėtojus nuo giminių bylinėjimosi teismuose.

Pastebėtina:

– jei testamente nenurodysite, kokiomis dalimis paliekamas turtas, tuomet šis turtas bus dalijamas lygiomis dalimis visiems į testamentą įrašytiems įpėdiniams;

– turto dalis, kuri testamente lika nepaskirta, padalijama tarp įpėdinių pagal įstatymą;

– išsiskyrus bendras sutuoktinių testamentas netenka galios.

Rekomenduojama:

– Testamento sudarytojui nurodyti kitą įpėdinį tam atvėjui, jei pirmasis įpėdinis mirtu ankščiau ar atsisakytų palikimo;

– Testamente galima nurodyti prievoles ar įsipareigojimus, kuriuos turi vykdyti turtą paveldintys asmenys.

Testamento vykdymas

Mirus testamento sudarytojui jo paskirti paveldėtojai-turto įpėdiniai per 3 mėnesius turi kreiptis į notarą, kuriam pagal Teisingumo ministro įsakymą priklauso aptarnauti rajoną ar gatvę, kurioje paskutinį kartą buvo deklaruota testamento sudarytojo gyvenamoji vieta.

Pranešus apie sudarytojo mirtį ir pateikus tai patvirtinančius dokumentus, notaras paveldėtojams ir kt. asmenims – kai yra suinteresuotų, praneša apie testamento paskelbimo dieną, testamente įrašytiems asmenims notaras išduoda paveldėjimo teisės liudijimą.

Palikimo priėmimas

Įpėdiniui pageidaujant priimti palikimą, pastarasis notarui pateikią pareiškimą – dėl priimamo turto.
Nėra leidžiamą palikimą priimti iš dalies arba su išlygomis. Todėl įpėdinis turi teisę atsisakyti paveldimo turto ir apie tai raštiškai informuoti notarą.
Turtą priėmęs įpėdinis taip pat atsako už testamento sudarytojo skolas, kurios gali būti didesnės nei turto vertė. Siekiant apsaugoti savo kaip paveldėtojo interesus, kad paveldimo turto neužteks padengti perimamoms skoloms, reikia kreiptis į teismą, prašant sudaryti antstoliui paveldimo turto aprašą. Priėmus palikimą tik pagal aprašą, testamento sudarytojo skolos padengiamos tik iš palikimo.

Būtina žinoti – testamento sudarytojo sutuoktinis, vaikai ir tėvai, kuriems jo mirties dieną reikalingas išlaikymas, nepriklausomai nuo testamento turinio, paveldį pusę tos dalies, kuri jiems priklauso pagal įstatymus.

„Testamentai ir turto paveldėjimas“

„S.Banys ir partneriai“ pataria :

– keičiantis aplinkybėms, kurių vedami sudarėte testamentą, neatidėliokite jo koregavimo;

– kad mažiau būtų nesusipratimų, nurodykite iš ko turi būti atimta paveldėjimo teisė, taip apsaugosite įpėdinį nuo bylinėjimosi su giminaičiais;

– testamente nurodykite pirminius, antrinius ir tolimesnius įpėdinius, mirus vienam įpėdiniui, užsitikrinsite kas perims jūsų palikimą sekantis, tuo pačiu taip apsaugosite paveldimą turtą nuo asmenų kuriems nenorite, kad jis atitektu, bei užtikrinsite, kad jūsų įpėdiniai nesibylinės dėl paveldimo turto.

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt

www.manoteisininkas.lt - visos teisinės paslaugos