Mokesčių naujienos 2014 09 01

Pridėtinės vertės mokesčio naujienos

Pakeitimai, susiję su registracija į PVM mokėtojų registrą:

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. registruojant naujai steigiamus asmenis Juridinių asmenų registre, bus galimybė iš karto registruotis PVM mokėtoju, t.y. nereikės papildomai kreiptis į VMI ir pildyti įregistravimo į PVM registrą formos FR0388.Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys bei juridinio asmens statuso neturintys LR įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, kurių veiklos forma yra investicinis fondas, pageidaujantys įsiregistruoti į PVM mokėtojų registrą / išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro, turės teikti tą pačią formą FR0388.

VMI prie FM 2014 m. liepos 4 d. raštas Nr. (18.2-31- 2)-RM -11351.

Akcizų naujienos :

Pakeitimai dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų pildymu
Nauja redakcija išdėstytos Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės.
Atlikti pakeitimai susiję su euro įvedimu Lietuvoje.
VMI prie FM 2014 m. liepos 3 d. raštas Nr. (18.2-31- 2)-RM-11278.

Pelno mokesčio naujienos :

Dėl pelno mokesčio klausimų, susijusių su euro įvedimu:
VMI pateikė klausimus ir atsakymus dėl pelno mokesčio deklaracijos, avansinio pelno mokesčio deklaracijos ir kitų klausimų, susijusių su euro įvedimu.
Dėl pelno mokesčio lengvatos filmų kūrėjams
Dėl nuo 2014 m. įsigaliojusių PMĮ pakeitimų atnaujintas PMĮ komentaras dėl pelno mokesčio lengvatos filmų kūrėjams.
Komentaras papildytas pastabomis dėl filmo dalies gamybos sąvokos, Lietuvos filmo gamintojo sąvokos. Pateikiami komentarai dėl filmų bei jų gamybai skirtų išlaidų reikalavimų, siekiant susimažinti apmokestinamąsias pajamas. Taip pat pateikti išaiškinamai, kokių lėšų iš apmokestinamųjų atimti negalima bei komentarai dėl pelno mokesčio sumažinimo. VMI prie FM 2014 m. liepos 8 d. raštas Nr.(18-10- 31-1)-RM-11472.

Gyventojų pajamų mokesčio ir Sodros įmokų naujienos :

Atnaujintas GPM įstatymo komentaras dėl nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio objekto
Atnaujintame GPMĮ 5 str. 4 d. komentare numatyta, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. nenuolatinių Lietuvos gyventojų gautos palūkanos už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius nėra laikomos GPM objektu.
Komentare taip pat numatyta, kad GPM objektu yra laikomos bet kokios išmokos (ne tik metinės tantjemos) Lietuvos vienetų valdybos ir stebėtojų tarybos nariams – nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, todėl išmokant tokias išmokas nuo 2014 m. sausio 1 d. reikia išskaičiuoti 15% GPM.
VMI prie FM 2014 m. liepos 15 d. raštas Nr. (32.42- 31-1)-RM-11887.

Dėl papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (PNPD) taikymo :

VMI prie FM pateikė paaiškinimą dėl PNPD taikymo tėvams, auginantiems vyresnius nei 18 m. vaikus, kurie mokosi profesinio mokymo įstaigose.
Paaiškinime yra numatyta, kad teisė į PNPD yra siejama nebe su mokymosi įstaiga (bendrojo ugdymo mokykla), o su mokymusi pagal bendrojo ugdymo programą. Todėl PNPD gali būti taikomas tiems tėvams, kurių vyresni nei 18 metų vaikai mokosi profesinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programą.
Atkreipiame dėmesį, kad ši lengvata nėra taikoma, kai vaikai mokosi profesinio ugdymo mokyklose tik pagal profesinio mokymo programą.
VMI prie FM 2014 m. liepos 15 d. raštas Nr. (32.42- 31-1)-RM-11868.

Išleistas GPM įstatymo komentaras dėl lengvatų, taikomų apmokestinant obligacijų palūkanas :

GPMĮ 17 str. 1 d. 201p. komentare yra numatyta, kad palūkanos, gautos už Lietuvos ir užsienio įmonių obligacijas bei už užsienio valstybių, nepriklausančių EEE, vyriausybių obligacijas yra neapmokestinamos, jei šios obligacijos buvo įsigytos iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir pradėtos išpirkti ne anksčiau kaip 366 d. nuo jų išleidimo (ne įsigijimo) dienos.
VMI prie FM 2014 m. liepos 17 d. raštas Nr. (32-42- 31-1)-RM-12069.

Atnaujintas GPM įstatymo komentaras dėl gyventojų patirtų lengvatinių išlaidų :

Atnaujintame GPMĮ 21 str. komentare numatyta, kad gyventojai iš savo apmokestinamųjų pajamų gali atimti per metus patirtas draudimo išlaidas bei sumokėtas įmokas į pensijų fondus, jeigu sutartyse naudos gavėjas yra pats gyventojas, jo sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai ar vaikai su specialiais poreikiais / negalia (baigtinis sąrašas pateiktas įstatyme).
Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu naudos gavėjas atitinkamą statusą įgyja per metus (pvz., tampa sutuoktiniu), tai iš pajamų galima atimti tik tas išlaidas draudimui, kurios buvo patirtos po tokio statuso įgijimo (pvz., po vedybų).
Pažymime, kad iš gyventojo pajamų negali būti atimamos gyventojo patirtos draudimo išlaidos, jeigu draudimo sutartyje yra numatyta, kad draudimo sutarčiai pasibaigus trečiajam asmeniui suteikiama galimybė disponuoti išmoka, pvz., norint gauti kreditą, bankas reikalauja sudaryti draudimo sutartį, kur numatytos banko teisės į išmoką (kreditui padengti).
GPMĮ komentaras dėl įmokų į pensijų fondus papildytas nuostata, kad gyventojų sumokėtos įmokos į šiuos fondus gali būti atimamos iš apmokestinamųjų pajamų ir tuo atveju, kai pensijų kaupimo sutartyje yra numatyta, kad naudos gavėjo mirties atveju išmokos gavėjas gali būti kitas fizinis asmuo negu tada, kai išmoka gaunama pensijų kaupimo laikotarpio pabaigoje. Primename, kad lengvata galioja tada, kai, pasibaigus kaupimo laikotarpiui, naudos gavėjais yra pats gyventojas, jo sutuoktinis ar tam tikrus specialiuosius poreikius turintis vaikas (baigtinis sąrašas pateiktas įstatyme).

VMI prie FM 2014 m. liepos 17 d. raštas Nr. (32-42- 31-1)-RM-12069.

Naujas leidinys dėl paramos skyrimo :
VMI prie FM parengė naują leidinį „2 + 1 procentai gyventojo pajamų mokesčio – paramai“, kuriame yra detaliai paaiškinta tvarka, kaip teikti paramą pasirinktai organizacijai ar politinei partijai.
VMI prie FM 2014 m. liepos 11 d. raštas Nr. KD- 8270.

Kitos mokesčių naujienos :

Dėl žemės mokesčio tarifų 2015 metams :

Lietuvos miestų savivaldybės paskelbė sprendimus dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo. Vilniaus miesto savivaldybėje žemės mokesčio tarifai išlieka tokie kaip ir 2014 m. Detalią informaciją galima rasti VMI puslapyje.
Dėl mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašo ir administracinės naštos sumažinimo mokesčių mokėtojams
Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašo atnaujinimai įteisina galimybę mokesčių mokėtojui ir skolos perėmėjui mokestinės nepriemokos perėmimo dokumentus teikti per VMI elektroninio portalo elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.
Pakeitimai nurodo, jog, jeigu prašymas perimti mokestinę nepriemoką teikiamas per Mano VMI, tai skolos perėmėjui ir mokesčių mokėtojui nebereikia teikti pažymos dėl Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais. Pažymos taip pat nereikia pateikti mokesčių mokėtojui (perduodančiam mokestinę nepriemoką) prašymą teikiant tiesiogiai mokesčių administratoriui.
VMI prie FM 2014 m. liepos 4 d. raštas Nr. (32.34- KT)-RM-11349.

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt

www.manoteisininkas.lt - visos teisinės paslaugos